గౌతమి

గౌతమి

Friday, April 15, 2016

సీతారాములకళ్యాణంచూతమురారండి!


చంద్రకాంతులు తేనెచుక్కలుగ మారి
దివి తారకలు గులాబీలుగ పేరి
మలయమారుతం సుగంధాలు వెదజల్లి
రంగరించిన రంగరింపు మా సీత
పన్నీటిజలకమాడి పుష్పాంజలి చేతబట్టి
స్వయంవరమునకరుదెంచె వరమాలతోడ
ఎందరో రారాజులు.. కాంచన సీతనుంగాంచి
మతిపోయి శ్రుతితప్పి శివధనుఁ విరువ తన్నలాడె

సీతమనస్సునెరింగిన శివధనస్సు వింటినారితో పలికె
ముదియ కోరిన మగడు శ్రీరాముడే రావలె ధనస్సు విరువ
వింటి నారి ధనస్సును కొంటెగా సైగ జేసి కిసుక్కున నవ్వి
రతీమన్మధులు సీతారాముల వైవాహిక సంభవానికి నాంది పలుక
ఎవ్వరు విరతురీ..శివధనస్సు..నా బోటి వింటినారినెక్కుబెట్టితలచినంతనే అరుదెంచె శ్రీరాముడు శివధనస్సు కడకు
క్రీగంట జూసె పూబాల సీతమ్మను వరమాలతోడ
చెయ్యిజాచి శివధనస్సును పేర్కొని శ్రీరాముడు ధనుర్భంగంగావించె
శ్రీరాముని చేతిస్పర్శకు వింటినారి ఒడలు పులకించె

ఆ ఉదుటున చిన్నారి సీత ఉల్లము ఊప్పొంగె
శ్రీరామునికి అంజలి ఘటించి వరమాల తో స్వయంవరించె
శ్రీరాముడు సీతాసమేతుడై అయోధ్య కేతెంచె..ఇక పెళ్ళి భోగొట్టా ఉరూరు వ్యాపించె
ఆ ఊరు, ఈ ఊరు ప్రతి ఊరు ముస్తాబించి పెళ్ళిపందిళ్ళు వేయించె
ఆణిముత్యాల తలంబ్రాల తో సీతారాముల మాంగల్యధారణ గావించె!

ఇమేజ్ లు గూగుల్ నుండి.

1 comment: