గౌతమి

గౌతమి

Monday, August 8, 2016

ఇవాళ ఆంధ్రప్రభ డైలీ న్యూస్ పేపర్ తెలంగాణా ఎడిషన్ లో ప్రచురింపంబడిన నా వ్యాసం- "తెలుగు సాహిత్యంలో స్త్రీ సామాజిక పాత్ర:జానపదం నుండి అంతర్జాలంవరకు"


Please click on the page to see a bigger image. Thank you for reading!
No comments:

Post a Comment