గౌతమి

గౌతమి

Thursday, August 11, 2016

"తానా" పత్రిక వారి సౌజన్యంతో ప్రచురింపబడిన నా కవిత "ఆత్మబంధనం"!!!

Please click on the image for a bigger image. Thank you.No comments:

Post a Comment