గౌతమి

గౌతమి

Saturday, March 25, 2017

మీనాక్షీ సుందరేశ్వరుల ప్రణయ కావ్యం_ డబ్బింగ్: శ్రీసత్య గౌతమి & రచన: తనీర్ శశి


Please click below on the link and listen


రచన: తనీర్ శశి

డబ్బింగ్: శ్రీసత్య గౌతమి

https://www.youtube.com/watch?v=8eUxDn_Qhho

No comments:

Post a Comment